ผลงานภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2021

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (13 คน)
ในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2021

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (13 คน)
ในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2021

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2021

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (13 คน)
ในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2021

Publish Year International Journal 5
2021 exอ.วีร์ราภัสสร์ ณ ร้อยเอ็ด, inดร.ศุภวัฒน์ ชัยเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Potential of Passive Sampling and Plant Absorption to Quantify Inhalation Exposure to Volatile Organic Compounds", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 43-56
2021 inดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, รองศาสตราจารย์, "Port cybersecurity and threat: A structural model for prevention and policy development", The Asian Journal of Shipping and Logistics, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, หน้า 20-36
2021 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Morphological Evolution of Sand Spits in Thailand", Marine Geodesy, ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2021, หน้า 432-453
2021 inนายสาธิต พงษ์ดวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Non-linearity Analysis of Ship Roll Gyro-stabilizer Control System", Sustainable Marine Structures, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 8-21
2021 inดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, รองศาสตราจารย์, "Cybersecurity knowledge and skills for port facility security officers of international seaports: Perspectives of IT and security personnel", The Asian Journal of Shipping and Logistics, ปีที่ 37, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2021, หน้า 345-360
Publish Year National Journal 3
2021 inดร.พัชรา ศรีพระบุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ในจังหวัดชลบุรี", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 55-66
2021 inนางสาวแพรวพรรณ ออเรืองเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Impact of International Logistics Performance on ASEAN Trade", วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 1-16
2021 inดร.พัชรา ศรีพระบุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการจําลองเหตุการณ์แบบไม่ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพของลานตู้คอนเทนเนอร์เปล่าในท่าเรือกรณีศึกษา", วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ., ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 1-13

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2021 inดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The development of wave gauge using force sensitive resistor", The Thirty-first (2021) International Ocean and Polar Engineering Conference (International Offshore and Polar Engineering Conference), 20 - 25 มิถุนายน 2021, Rhodes สาธารณรัฐเฮลเลนิก
Publish Year National Conference 1
2021 exณัฐวุฒิ ไชยชาญ, exอภิญญา หนูเรือง, exจิรัฐติกาล แกนเดช, exยุทธนา อุตส่าห์ดี, exอรวรรณ โมกขะเวส, exนันทพัทธ์ อภัย, inดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, รองศาสตราจารย์, "ปกติวิถีใหม่สู่อนาคต การปฏิรูปการปฏิบัติการเรือของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือนานาชาติหลังใช้มาตรการป้องกันโควิด 19 ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10, 25 มิถุนายน 2021, ชลบุรี ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=74&SectionID=03&BudgetYear=2021]