ผลงานภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2019

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (13 คน)
ในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2019

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (13 คน)
ในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2019

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2019

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (13 คน)
ในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2019

Publish Year International Journal 5
2019 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Enhancing Water Circulation in a River Port", Journal of Applied Science and Engineering, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2019, หน้า 39-48
2019 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Safety precautions for swimmers - A frequent whirlpool appearance at Pattaya Bay", Tourism Management, ปีที่ 75, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2019, หน้า 121-129
2019 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Willingness to restore jetty-created erosion at a famous tourism beach", Ocean and Coastal Management, ปีที่ 178, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2019, หน้า 1-9
2019 inดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์การปล่อยมลพิษทางอากาศจากการขนส่งโดยรถกึ่งพ่วงในเทศบาลแหลมฉบังด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง", Naresuan University Journal: Science and Technology, ปีที่ 27, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 50-65
2019 exTseng, W.-J., exDing, J.-F., exHung, S.-H., inนายวรวุฒิ โป๊ะมา, อาจารย์, "Risk management of terminal on-site operations for special bulk cargos in Taiwan", Transactions of the Royal Institution of Naval Architects Part A: International Journal of Maritime Engineering RES, C. G., TEIXEIRA, A. P., Risk assessment in maritime transportation (2001) Reliability Engineering & System Safety, 74 (3), pp. 299-309;, ปีที่ 161, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2019, หน้า A117-A128
Publish Year National Journal 1
2019 exปฏิเวธ มณีนุ่ม , exปิยนันท์ จำปำทอง, exภิรญา จินดารัตน์ , inดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของโครงการ EEC ที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจท่าเทียบเรือ : กรณีศึกษาผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ จ.ชลบุรี", Journal of Business Administration and Languages, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 27-35

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2019 inดร.ศุภวัฒน์ ชัยเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวีร์ราภัสสร์ ณ ร้อยเอ็ด, exผศ.ดร.พรรณทิสชา อุทปา, "Determination and Ecotoxicology Risk Assessment of Pesticide Residues in the Wang River Basin", The 1st International Conference on Biotechnology, Bioengineering, Biorefinery, and Pollution Prevention, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand., 2 สิงหาคม 2019, ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "THE 2018-COASTAL PROBLEMS IN THAILAND’S SECOND LARGEST COASTAL CITY", The 10th International Conference on Asian and Pacific Coasts (APAC 2019) Hanoi, Vietnam., 24 - 27 กันยายน 2019, ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2019 inดร.ศุภวัฒน์ ชัยเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVeerapas Na Roi-et, "Quantifying Greenhouse Gas Emissions from the Port", The 14th GMSARN International Conference 2019 on "Smart Energy, Environment, and Development for Sustainable GMS" 27-29 November 2019, The Grand Luang Prabang, Luang Prabang, Lao PDR, 27 - 29 พฤศจิกายน 2019, หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Publish Year National Conference 1
2019 inดร.พัชรา ศรีพระบุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ธุรกิจรับทำความสะอาดและซ่อมบำรุงตู้คอนเทนเนอร์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2562, 21 - 24 กรกฎาคม 2019, สามย่าน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=74&SectionID=03&BudgetYear=2019]