ผลงานภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2011

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (13 คน)
ในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2011

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (13 คน)
ในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2011

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2011
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (13 คน)
ในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2011
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 3
2011 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "A current Environmental Impact Assessment of a port in Thailand: Marinephysical aspects", Ocean & Coastal Management, ปีที่ 54, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 101-109
2011 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Impact of a Proposed Pier on Tidal Currents:Koa Kood Island, Thailand", World Academy of Science, Engineering and Technology, ปีที่ 81, ฉบับที่ 57, กันยายน 2011, หน้า 103-106
2011 inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนายสันติ รักษาวงศ์, อาจารย์, inนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทักษดนย์ วุฒิคุณ, "Annual Concentration Report and Emission Sources Analysis of the Air Pollutants Measured by the Air Quality Monitoring Station", American Journal of Environmental Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2011, หน้า 415-423
Publish Year National Journal 4
2011 inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนายสันติ รักษาวงศ์, อาจารย์, inนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เทคนิคการวิเคราะห์ความเป็นมลพิษของฝุ่นในงานวิจัยสิ่งแวดล้อม", Green Research, ปีที่ 7, ฉบับที่ 17, มกราคม 2011, หน้า 18-23
2011 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "การกำบังคลื่นของพื้นที่ก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสารแห่งใหม่ บนเกาะกูด จังหวัดตราด", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา (RESEARCH AND DEVELOPMENT JOURNAL), ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, กันยายน 2011, หน้า 17-24
2011 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "เขื่อนกันคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง", โยธาสาร, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2011, หน้า 24-33
2011 inดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, รองศาสตราจารย์, "มาตรการภาครัฐในการส่งเสริมกองเรือไทย ด้านการเพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางทะเล", นาวิกศาสตร์ (Navikasart), ปีที่ 94, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2011, หน้า 33-41

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 3
2011 inนายสันติ รักษาวงศ์, อาจารย์, inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวรัติกาล มานพ, exนายชลชาย อังวณิชสกุล, exนายทักษดนย์ วุฒิคุณ, inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, "SEM Technique for determination of the etching condition in the alpha tracked CR-39 plastic sheets", the 28th Annual Conference of Microscope Society of Thailand, 5 - 8 มกราคม 2011, อ.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ประเทศไทย
2011 inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนายสันติ รักษาวงศ์, อาจารย์, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exชลชาย อังวณิชย์สกุล, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทักษดนย์ วุฒิคุณ, "Morphology control of Synthesized Vaterite Calcium Carbonate", The 28th annual conference of the Microscopy society of Thailand, 5 - 7 มกราคม 2011, อ. แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ประเทศไทย
2011 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบเขื่อนกันคลื่นเพื่อแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่ง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, ชลบุรี ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=74&SectionID=03&BudgetYear=2011]