ผลงานภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2020

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (13 คน)
ในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2020

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (13 คน)
ในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2020

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2020

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (13 คน)
ในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2020

Publish Year International Journal 7
2020 inดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, รองศาสตราจารย์, "Shipping-collaboration model for the new generation of container port in innovation district: A case of Eastern Economic Corridor", The Asian Journal of Shipping and Logistics, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, มกราคม 2020, หน้า 54-64
2020 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Which eroding site is more urgent for the government?: a reflection from coastal communities", Journal of Coastal Conservation, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 1-10
2020 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Deconstructing a jetty to rectify the downdrift erosion", Journal of Sustainability Science and Management, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 79-88
2020 inดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, รองศาสตราจารย์, "The Strategies Reducing the Negative Externalities of Semi-trailer Truck Transportation in Eastern Economic Corridor Area", วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 21-40
2020 inดร.ศุภวัฒน์ ชัยเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวีร์ราภัสสร์ ณ ร้อยเอ็ด, "Health Risk Assessment of Pesticide Residues in Vegetables from River Basin Area", Applied Environment Research เป็น Applied Environmental Research, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 46-61
2020 inนายสาธิต พงษ์ดวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Nonparametric Identification of Nonlinear Added Mass Moment of Inertia and Damping Moment Characteristics of Large-Amplitude Ship Roll Motion", Journal of Marine Science and Application, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 17-27
2020 exJohan C. Winterwerp, exThorsten Albers, exEdward J. Anthony, exDaniel A. Friess, exAlejandra Gij?n Manche?o, exKene Moseley, exAbdul Muhari, exSieuwnath Naipal, exJoost Noordermeer, exAlbert Oost, inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, exSilke A.J. Tas, exFemke H. Tonneijck, exTom Wilms, exCeline Van Bijsterveldt, exPieter Van Eijk, exEls Van Lavieren, exBregje K. Van Wesenbeeck, "Managing erosion of mangrove-mud coasts with permeable dams – lessons learned", Ecological Engineering, ปีที่ 158, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 106078
Publish Year National Journal 2
2020 inดร.พัชรา ศรีพระบุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exบุณยวีร์ สุทธิบุตร , exพัณณิตา มณฑาทอง , exวชิรา พุทธาผาย , "การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางพาเลทในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัทโลจิสติกส์แบบครบวงจร", วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 175-188
2020 inดร.พัชรา ศรีพระบุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชไมพร สุขกาหวาน, exปวันรัตน์ คันธไพโรจน์, exคณิน เวียงคำมา, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการให้บริการเรือลำเลียงและลากจูงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา", วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ., ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, หน้า 101-113

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 7
2020 exกานต์ณภัทร โชติวัย, exวิลาสินี จันทร์กระจ่าง, exอัษฎาวุฒิ บวงสรวง, inดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, รองศาสตราจารย์, "Risks of Blockchain technology: A perspective of maritime transportation", The First International Conference in South East Asia on the Future of Maritime Technology & Use of the Sea, 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2020, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2020 exเกียรติศักดิ์ กำแก้ว, exดลยา ทรัพย์เขื่อนขันธ์, exธิดาชนก แสงโพลง, inดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, รองศาสตราจารย์, "The new information technology for improving freight forwarder services: A case of iSpot Solution technology in Thailand", The First International Conference in South East Asia on the Future of Maritime Technology & Use of the Sea, 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2020, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2020 exกานต์ชนิต ร่มรื่น, exณัฐญา สว่างใจ, exธนพร แก้วสมนึก, inดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, รองศาสตราจารย์, "Using GIS, GPS and sonar chart to identify oceanographic barriers and impacts on the installation of floating pier along the coastal line of Thailand", The First International Conference in South East Asia on the Future of Maritime Technology & Use of the Sea, 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2020, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2020 exฑิตฐิตา สาสังข์, exปรางทิพย์ เตียวย่อง, exนันทนัช สุขพอดี, inดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, รองศาสตราจารย์, "Sulphur pollution prevention in maritime transportation: The potential solutions for international shipping lines", The First International Conference in South East Asia on the Future of Maritime Technology & Use of the Sea, 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2020, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2020 inดร.พัชรา ศรีพระบุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Improving service efficiency of a container yard through simulation modeling", 2020 IEEE 7th International Conference on Industrial Engineering and Applications (ICIEA 2020), 16 - 21 เมษายน 2020, ภูเก็ต ประเทศไทย
2020 inดร.ชาตินักรบ แสงสว่าง, อาจารย์, exนายณพิตร วัฒนวีรพงษ์, "Simulation and Analysis of Container Traffic Flows in a Container Terminal System", SEA the Future Conference 2020, 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2020, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2020 exO.A. Valdez Banda, exP. Kujala, exY. Sapsathiarn, inนางอรวรรณ โมกขะเวส, อาจารย์, exW. Punarai, exC. Suvanjumrat, exJ. Prijadumkol, "A risk analysis of autonomous vessels in complex urban waterways", 5th International Conference on Maritime Technology and Engineering, 16 - 19 พฤศจิกายน 2020, Lisbon สาธารณรัฐโปรตุเกส
Publish Year National Conference 2
2020 inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inศิวกร สุขประเสริฐชัย, อาจารย์, inดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศลิษา วังทอง, อาจารย์, "หุ่นยนต์สอบถามข้อมูลอาการผู้ป่วยแบบควบคุมระยะไกลสำหรับผู้ป่วย Covid-19", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี , 28 สิงหาคม 2020, ชลบุรี ประเทศไทย
2020 exสุวัชร์ บัวแย้ม, inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, exลัดดาวัลย์ วิระมิตรชัย, exเยาวลักษณ์ จรัสเอี่ยม, "การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณแหลมงู ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, 15 - 17 กรกฎาคม 2020, ชลบุรี ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=74&SectionID=03&BudgetYear=2020]