ผลงานภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2016

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (13 คน)
ในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (13 คน)
ในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2016

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (13 คน)
ในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2016

Publish Year International Journal 3
2016 inดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, รองศาสตราจารย์, "The Econometric Model of Ship-Generated Operational Waste: The Underlying Tool for Waste Management in Container Port", Applied Environmental Research , ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 19-31
2016 inดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, รองศาสตราจารย์, "The Use of Seasons in Preventing Marine Pollution from Cargo Ships in Laem Chabang Port, Thailand", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 8-16
2016 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "RETRACTED ARTICLE: Elevated water level from strong wind along the Gulf of Thailand", Journal of Oceanography, ปีที่ 72, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2016, หน้า 817
Publish Year National Journal 5
2016 inนายสารัตน์ เถื่อนสุวรรณ, อาจารย์, "มาตรฐานคนประจำเรือขนส่งสินค้าทางทะเลของไทยกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตรและการเข้ายามสำหรับคนประจำเรือ", วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (National Defence Studies Institute Journal), ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 46-52
2016 inดร.พัชรา ศรีพระบุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนิศรุจ กนกยุราพันธ์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจการลานจัดเก็บตู้สินค้า", วารสารวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2016, หน้า 17-30
2016 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "การพยากรณ์การเคลื่อนที่ของน้ามันในแม่น้าตาปีด้วยแบบจ้าลองคณิตศาสตร์", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 24, ฉบับที่ 6, มกราคม - ธันวาคม 2016, หน้า 927-941
2016 inนายสารัตน์ เถื่อนสุวรรณ, อาจารย์, "ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกับความมั่นคงของประเทศ", วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (National Defence Studies Institute Journal), ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 30-36
2016 inนายสารัตน์ เถื่อนสุวรรณ, อาจารย์, "องค์การทางทะเลระหว่างประเทศกับการเดินเรือขนส่งสินค้าพาณิชยนาวีของไทย", วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (National Defence Studies Institute Journal), ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 34-41

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2016 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Coastline change at Koh Tao Island, Thailand", ICWSET 2016 : 18th International Conference on Water Sciences, Engineering and Technology, 3 - 4 มีนาคม 2016, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2016 inดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Designing of Drifter Buoy Used as Coastal Ocean Wave Measuring System", The Proceedings of the Twelfth (2016) Pacific-Asia Offshore Mechanics Symposium PACOMS-2016, 4 - 7 ตุลาคม 2016, Gold coast เครือรัฐออสเตรเลีย
2016 inดร.ศุภวัฒน์ ชัยเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Paul Jacob, ex Chettiyappan Yisvanathan, "Long Term Study on Flux and Fouling Interaction in Biocarrier Induced Two Stage Thermophilic Anaerobic Membrane Bioreactor", 2016 International Conference on Water Resource and Environment (WRE2016), 23 - 26 กรกฎาคม 2016, Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 3
2016 inดร.พัชรา ศรีพระบุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนประกอบธุรกิจน้ำปลาร้าต้มสุกในจังหวัดขอนแก่น", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559, 7 - 8 กรกฎาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 inดร.ชาตินักรบ แสงสว่าง, อาจารย์, inดร.พัชรา ศรีพระบุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชลธิดา หลงพลอยพัด, อาจารย์, inดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองสถานการณ์เพื่อหาจำนวนรถหัวลากที่เหมาะสมในบริเวณลานจัดเก็บตู้สินค้า", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559, 7 - 8 กรกฎาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 inดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inศิวกร สุขประเสริฐชัย, อาจารย์, exศ. พล.ร.ท.นิรุทธ์ หงส์ประสิทธิ์, inนายธนรุจ โรจน์มานะวงศ์, อาจารย์, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบนำจอดเรืออัตโนมัติใช้สัญญาณอินฟราเรด", KU SRC 1st National Conference 2016, 26 สิงหาคม 2016, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=74&SectionID=03&BudgetYear=2016]