Search Result of "Rancidity"

About 43 results
Img
Img

งานวิจัย

สภาวะการเก็บรักษาที่มีผลต่อการหืนและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของน้ามันเมล็ดชา (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgชนิกานต์ กันต์ธรกุล, Imgดารัน เวฬุวนารักษ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาทางจลน์ศาสตร์การหืนของน้ำมันฟักข้าว (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาว เฉลิมพร ปัญจาสุธารส

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก. ประจำปี 2558

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การเคลือบผิวเนื้อมะพร้าวด้วยกระบวนการชุบไฟฟ้าเพื่อป้องกันการหืน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Effect of carrot-feeding on the color and fat rancidity of pork

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

บทความวิจัยดีเด่น ในการประชุมทางวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 3 และการนำเสนอภาคการประกวดโครงงานวิศวกรรมอาหาร ดีเด่น ในการประชุมทางวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (2017)

ผลงาน:สภาวะการเก็บรักษาที่มีผลต่อการหืนและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของน้ามันเมล็ดชา

นักวิจัย: Imgดารัน เวฬุวนารักษ์ Imgชนิกานต์ กันต์ธรกุล Imgดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

Doner:คณะกรรมการจัดการประชุมทางวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ หัวข้อ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กับการสู่ประชาคมอาเซียน

หัวเรื่อง:การปรับปรุงคุณภาพเนื้อปลาสลิดโดยการเสริมของเหลือจากการตัดแต่งเห็ดนางฟ้าในอาหาร

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

OXIDATIVE STABILITY OF HUMAN BREAST MILK DURING FREEZE-STORAGE

ผู้แต่ง:ImgDr.Kanithaporn Vangnai, Assistant Professor, ImgPhamornsuwana, T, ImgPuhin, K, ImgSribunsua, R, ImgRathanachai, S,

วารสาร:

Img Img

Img

งานวิจัย

การจัดการปัญหาโรคปากเท้าเปื่อยเพื่อการส่งออกชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์สุกร (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เนรมิตร สุขมณี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วันวิสา ชุ่มเงิน, อาจารย์, Imgนางปวิตา แก้วพรหมมาลย์, Imgนางสาวธิติมา ไตรพิพัฒน์, Imgนายเฉลิมพงศ์ อินทรัตน์, Imgนายชาญชัย เดชธรรมรงค์, Imgนายชินะทัตร์ นาคะสิงห์, Imgนายธีรวรรณ บุญญวรรณ, Imgนายสัตวแพทย์ ผศ.ดร.เดชฤทธิ์ นิลอุบล, Imgเภสัขกรหญิง ดร.จิตติมา ลัคนากุล, Imgเภสัชกรหญิง ดร.จิตติมา พิริยะพงศา, Imgเภสัชกรหญิง ดร.อังคณา ตัณติธุวานนท์, Imgสัตวแพทย์หญิง ดร.สุรีรัตน์ บุตรพรหม

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Packaging Machinery and Systems, Packaging Management, Operation and Technology

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Extracts of Thai Indigenous Vegetables as Rancid Inhibitor in a Model System)

ผู้เขียน:Imgเพลินใจ ตังคณะกุล, Imgดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, Imgนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The antioxidant property of twenty five vegetables extracted with ethanolic and water was determined by monitoring their capacities to scavenge the stable free- radicals DPPH. Oxidative rancidity in oil-in-water emulsion model was evaluated by ferric thiocyanate (FTC) method. Total phenolic content was also determined by Folin-Ciocalteu method. The ethanolic extracts were found to exhibit a higher phenolic content as well as DPPH radical scavenging activities than the water extracts. However, the data indicated that both ethanolic and water extracts had dramatically antioxidant activity determined by FTC method. Sixteen and eighteen plants of ethanolic and water extracts, respectively, performed greater rancid inhibition than synthetic antioxidant (BHA, 10 ppm). This study found no relationship between antioxidant activities through the DPPH radicals scavenging or through lipid radicals scavenging.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 039, Issue 2, Apr 05 - Jun 05, Page 274 - 283 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:สารต้านออกซิเดชั่นจากผักบุ้งก้านแดงและยอดกระถินต่อการป้องกันหืนในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ

123