สภาวะการเก็บรักษาที่มีผลต่อการหืนและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของน้ามันเมล็ดชา

Publish Year National Conference 2
2018 exประภัสสร พิพัฒน์เจริญวงศ์, exนภัสสร ปลื้มสุทธิ์, exระวิวัลย์ ศรีวงค์ษา, exณัฐมล ศิลาชัย, exนิตยา สูญสิ้นภัย , inดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์, "ผลของกระบวนการลดความชื้นของเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวและน้ามันต่อคุณภาพน้ามันฟักข้าวระหว่างการเก็บรักษา", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 3 เมษายน 2561, 3 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exดารัน เวฬุวนารักษ์, exชนิกานต์ กันต์ธรกุล, inดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์, "สภาวะการเก็บรักษาที่มีผลต่อการหืนและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของน้ามันเมล็ดชา", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 3 The 3rd Food Engineering National Conference 2017 “Food Industry 4.0: Moving forward with creativity and innovation” วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่, 4 เมษายน 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย