การเคลือบผิวเนื้อมะพร้าวด้วยกระบวนการชุบไฟฟ้าเพื่อป้องกันการหืน