Conference

Article
การเคลือบวุ้นบนผิวเนื้อมะพร้าวด้วยกระบวนการเคลือบด้วยไฟฟ้า
Conference
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 5
Class
ชาติ
Date
28 - 29 มีนาคม 2019
Location
นครราชสีมา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-