Search Result of "ดินลูกรัง"

About 116 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

แนวทางการใช้ประโยชน์ถั่วแลบแลบในสภาพดินลูกรัง (2011)

ผู้แต่ง:ImgMs.Chunjit Kaewkunya, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img

งานวิจัย

ศึกษาประสิทธิภาพการให้หน่อของไผ่กิมซุงที่ปลูกในสภาพดินลูกรัง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอนุสรณ์ กุลวงษ์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

งานวิจัย

การศึกษาปริมาณแอมโมเนียม (NH4+) ปนเปื้อนในดินลูกรังปรับปรุงคุณภาพด้วยเทคนิค MICP (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณัฐชัย โปร่งมณี, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของโลหะไอออนในดินโคลนและดินลูกรังต่อโมเลกุลสีครามโดยวิธีพลศาสตร์ของโมเลกุล (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกีรติ มณีสาย, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ทุนอุดหนุนวิจัยโครงการส่งเสริมการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2559

Img
Img

งานวิจัย

การใช้ถั่วอาหารสัตว์ในระบบการปลูกพืชเพื่อการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกภายใต้สภาพดินลูกรัง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (4)

Img
Img

งานวิจัย

เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวภายใต้สภาพดินลูกรัง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

อิทธิพลของความยาวท่อนพันธุ์ต่อการเพิ่มผลผลิตมันสำหลังที่ปลูกบนชุดดินลูกรัง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอนุสรณ์ กุลวงษ์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบผลผลิตของถั่วเขียวพันธุ์การค้า ภายใต้สภาพดินลูกรัง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประมง เบกไธสง, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, อาจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงสมบัติของดินลูกรังโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่ผสมถ่านชีวมวล (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวปานชีวัน ปอนพังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอัญชัน ไตรธิเลน

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

ความเป็นไปได้ของการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วแลบแลบในสภาพดินลูกรัง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศุภาวรรณ ประพันธ์, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

ศักยภาพของการใช้ถั่วเขตร้อนเพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์คุณภาพดีและการปรับปรุงดินลูกรัง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

ความเป็นไปได้ของการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วบำรุงดินในสภาพดินลูกรัง (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
123456