ความเป็นไปได้ของการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วบำรุงดินในสภาพดินลูกรัง