การปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินลูกรังและเถ้าชานอ้อยโดยการผสมซีเมนต์

Publish Year National Journal 1
2020 inดร.ทวีศักดิ์ ปิติคุณพงศ์สุข, รองศาสตราจารย์, exนายสุนิต ประเวระทัง, "ศักยภาพการนำเถ้าชานอ้อยผสมซีเมนต์มาใช้ทดแทนวัสดุในงานทาง", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 83-93
Publish Year National Conference 1
2020 inดร.ทวีศักดิ์ ปิติคุณพงศ์สุข, รองศาสตราจารย์, exนายสุนิต ประเวระทัง, exนายสิรวิชญ์ สีหา, exนายธนนนท์ ฉายาพงศ์, exนายพรเทพ แข็งขัน, exนายกฤต อินทรกุล, "พฤติกรรมการบดอัดและกําลังอัดของหินปลายตะแกรงผสมเถ้าชานอ้อยและซีเมนต์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 ระหว่างวันที่ 5 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2563 The Proceedings of The 58th Kasetsart University KU Annual Conference, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020