การศึกษาปริมาณแอมโมเนียม (NH4+) ปนเปื้อนในดินลูกรังปรับปรุงคุณภาพด้วยเทคนิค MICP