ผลของโลหะไอออนในดินโคลนและดินลูกรังต่อโมเลกุลสีครามโดยวิธีพลศาสตร์ของโมเลกุล

  • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ทุนอุดหนุนวิจัยโครงการส่งเสริมการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2559

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559 (2558-2559)

  • inนายกีรติ มณีสาย, อาจารย์

  • inนายกีรติ มณีสาย, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี