Search Result of "การผลิตสัตว์น้ำ"

About 25 results
Img

งานวิจัย

สถานภาพการผลิตสัตว์น้ำพื้นเมืองของจังหวัดชัยนาท (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

งานวิจัย

สถานภาพการผลิตสัตว์น้ำพื้นเมืองของจังหวัดชัยนาท (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงผลผลิตสัตว์น้ำ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (6)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเกษตรยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียวด้วยเครือข่ายวิจัยการประเมินวัฏจักรชีวิตและพัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต ด้านเกษตรและอาหาร (การผลิตสัตว์น้ำ) ระดับชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดำรงค์ ศรีพระราม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จรวย สุขแสงจันทร์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:สถานภาพการผลิตสัตว์น้ำพื้นเมืองของจังหวัดชัยนาท

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานจังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:เพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐาน GAP เพื่อการส่งออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสนธยา ผาลลาพัง, Imgดร.สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำ เขตพื้นที่ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:สถานภาพการผลิตสัตว์น้ำพื้นเมืองของจังหวัดชัยนาท

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557 ระดับ SILVER (2016)

ผลงาน:การประเมินวัฏจักรชีวิตนำอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่การค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นักวิจัย: Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์ Imgดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์ Imgศ.แชบเบียร์ กีวาลา

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การศึกษาสถานภาพระบบนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ ชนิดสัตว์น้ำและผลผลิตสัตว์น้ำในแม่น้ำบางปะกง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวพัชรี ครูขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวหทัยรัตน์ สุดตา

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การศึกษาสถานภาพระบบนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ ชนิดสัตว์น้ำและผลผลิตสัตว์น้ำในแม่น้ำบางปะกง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวพัชรี ครูขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวหทัยรัตน์ สุดตา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ธาตุอาหารและคลอโรฟิลล์-เอ เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลจับสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgยุพิน เลิศบุรุษ

ประธานกรรมการ:Imgนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. จรวย สุขแสงจันทร์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ: Behavior of Aquatic Animals, Fishing Technology , Cephalopod, Behavior and Life History of Cephalopod

Resume

12