โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำตามมาตรฐาน GAP และมาตรฐานอินทรีย์สู่การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มกลุ่มจังหวัดสนุก

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ, "The Efficiency of Fibrolytic Enzymes to Improving the Nutritive Quality of Local Raw Materials for Aquafeed", International Journal of Aquatic Science, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2020, หน้า 29-37
Publish Year National Journal 1
2020 inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ, "ผลของการใช้กากมันสำปะหลังและเอนไซม์ย่อยเยื่อใยในสูตรอาหารปลานิลต่อประสิทธิภาพการย่อยได้และการเจริญเติบโต", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 607-614