Person Image

  Education

  • วท.บ.(การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย, 2546
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2564

  Expertise Cloud

  การทำแผนที่แสดงพื้นที่ที่มีระบบนิเวศวิทยาที่เปราะบางการบูรณาการการประมงการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมการประเมินผลกระทบ โรงไฟฟ้า นิเวศวิทยาทางน้ำ การประมงการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้า นิเวศวิทยาทางน้ำ การประมงการประเมินผลกระสิ่งแวดล้อมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำความหลากหลายความหลากหลายชนิดความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพน้ำ/ดินตะกอนชายฝั่งทะเลชีวประวัติหอยตลับติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรประมงทรัพยากรสัตว์น้ำทรัพยากรหอยตลับนโยบายสิ่งแวดล้อมนิเวศทางน้ำนิเวศทางน้ำ การประประมง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิเวศวิทยานิเวศวิทยาทางน้ำนิเวศแหล่งน้ำบางปะกงปากแม่น้ำบางปะกงผลกระทบพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแม่น้ำบางปะกงแม่เมาะระนองระบบนิเวศทางน้ำระบบหล่อเย็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือโรงไฟฟ้าแม่เมาะสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่สิ่งแวดล้อมทางน้ำหอยตลัยแหล่งน้ำในแผ่นดิน

  Interest

  ทรัพยากรสัตว์น้ำ, คุณภาพน้ำ/ดินตะกอน, ความหลากหลายทางชีวภาพ, นิเวศแหล่งน้ำ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 13 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 1 เรื่อง (นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)