เพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐาน GAP เพื่อการส่งออก