Search Result of "การปรับปรุงพันธุกรรม"

About 53 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุกรรมและสมรรถภาพการผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปรีชา อินนุรักษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, Imgดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์, Imgนายปรารถนา พฤกษะศรี, ศาสตราจารย์, Imgดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, Imgดร.สมชัย จันทร์สว่าง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชัยณรงค์ คันธพนิต, รองศาสตราจารย์, Imgนายเกรียงศักดิ์ แก้วสมประสงค์, Imgดร.สมิต ยิ้มมงคล, รองศาสตราจารย์, Imgนายจรัล เห็นพิทักษ์, Imgนางเสาวลักษณ์ ผ่องลำเจียก, Imgนายสมทบ ขันทอง, Imgนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, Imgดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายวรเทพ ชมภูนิตย์, Imgนางผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน), Imgนางทวีพร เรืองพริ้ม, Imgดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, ImgDr. Paul Brackelsberg, ImgDr. Robert R. Schalles, Imgดร. สรรเพชร โสภณ, Imgดร. สุนทราภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, Imgน.สพ. จิรุตม์ รัตนเทพ, Imgน.สพ. ภาณุพันธุ์ พงษ์เพ็ง, Imgพอ.ธานี วสวานนท์, Imgอ. ศักดิ์ชัย โตภาณุรักษ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123