การปรับปรุงพันธุกรรมของ Saccharomyces cerevisiae สายพันธุ์ทนกรดสำหรับการผลิตเอธานอลจากน้ำตาลไซโลส