ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเจริญเติบโต ปริมาณ Growth Hormone และ Lipoprotein ในกระแสเลือดของสุกรที่ถูกคัดเลือกเพื่อปรับปรุงพันธุกรรมภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น

Publish Year International Journal 1
2008 inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, exMauricio A. Elzo, "Factors affecting plasma cholesterol, lipoproteins, and triglycerides in growing pigs of various breed compositions raised under Thai tropical conditions", JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, ปีที่ 86, ฉบับที่ E-Suppl.1, กรกฎาคม 2008
Publish Year National Journal 2
2009 exชัญญานุช หุ่นวรรณ, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลและระดับเฮทเทอโรซิสสำหรับการเจริญเติบโตและขนาดร่างกายของสุกรที่ถูกเลี้ยงดูในประเทศไทย", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2009, หน้า 165-172
2009 exแพรว เที่ยงพิมล, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ของความแตกต่างทางพันธุกรรมของยีน Insulin-like growth factor II (IGF-II)ต่อลักษณะการเจริญเติบโตและขนาดร่างกายในประชากรสุกรเชิงการค้าแห่งหนึ่ง", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 319-330
Publish Year International Conference 1
2008 inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, exMauricio A. Elzo, "Factors affecting plasma cholesterol, lipoproteins, and triglycerides in growing pigs of various breed compositions raised under Thai tropical conditions", The 2008 Joint ADSA - ASAS Annual Meeting., 7 - 11 กรกฎาคม 2008, Indianapolis อินดีแอนา สหรัฐอเมริกา