การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอเพื่อระบุความจำเพาะของพลับพลึงธารพันธุ์ไม้น้ำใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทย และการปรับปรุงพันธุกรรมโดยใช้รังสีแกมมา (ทุน คปก. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 18 รหัสโครงการ PHD58K0026)