Search Result of "การจ้างงาน"

About 50 results
Img
Img

งานวิจัย

การทดสอบว่าผลกระทบของค่าจ้างขั้นต่ำต่อการจ้างงานมีความไม่สมมาตรหรือไม่ โดยใช้ Quantile Regression (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สัณหะ เหมวนิช, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ผลกระทบของค่าแรงขั้นต่ำต่อการจ้างงานในประเทศไทยด้วยวิธีพาเนล (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สัณหะ เหมวนิช, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ต่างๆของภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การกีดกันเพศหญิงในการจ้างงานวิชาชีพชั้นสูง (2016)

ผู้แต่ง:ImgMs.Nuanphan Maithongdee, Lecturer,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวโน้มการจ้างงานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของแรงงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgณัฐธยาน์ สิริแสงจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางกิริยา กุลชนะรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของรายจ่ายรัฐบาลที่มีต่อการผลิตและการจ้างงานในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgอังคณา ตรียะฉัตร

ประธานกรรมการ:Imgนายยอดยิ่ง คงทอง, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายภาครัฐที่มีต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และการจ้างงานในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgวันดี หิรัญสถาพร

ประธานกรรมการ:Imgนายยอดยิ่ง คงทอง, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางจีรพรรณ ชีรานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การรับรู้คุณค่าของตนเองในการจ้างงาน ความไว้วางใจภายในองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของพนักงานบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าแห่งหนึ่ง

ผู้เขียน:Imgกรรณิกา ทองศรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45

หัวเรื่อง:โครงการความเป็นไปได้ในการกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสำหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่อาจดำเนินการเองได้และแนวทางการพัฒนาพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ทางภาษีของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่มีต่อการกระจายการ ลงทุนและการจ้างงานในเขตการลงทุนระหว่างปี พ.ศ.2532-2536

ผู้เขียน:Imgปราการ พิพัฒน์สูงเนิน

ประธานกรรมการ:Imgนางวิไลลักษณ์ ไทยอุตส่าห์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงลักษณะเมืองของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยพิจารณาผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

ผู้เขียน:Imgเจษฎา ถิรพงศ์พันธ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว อังศุธร เถื่อนนาดี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรม, เศรษฐศาสตร์ทฤษฏี, เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง

Resume

Img

Researcher

นาง วัลลภา จันทรดี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:บรรณารักษศาสตร์, การอ้างอิงและรายการอ้างอิง, การสืบค้นข้อมูล

Resume

Img

Researcher

ดร. สัณหะ เหมวนิช, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐมิติ (Econometrics)

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของพนักงานต่อสภาพการจ้างงานในองค์กรแบบการจ้างงานภายนอก: ศึกษาเฉพาะกรณีของ บริษัท โกลเด้น มายด์ เซอร์วิส จำกัด

ผู้เขียน:ImgRagchanok MEESUP

ประธานกรรมการ:Imgดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgไฉไล ศักดิวรพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วารสารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:การรับรู้คุณค่าของตนเองในการจ้างงาน ความไว้วางใจภายในองค์กร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานบริษัท ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าแหล่งหนึ่ง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของการเปิดเขตการค้าเสรีที่มีต่อการจ้างงาน

ผู้เขียน:Imgฤทัยรัตน์ วิเศษศักดิ์

ประธานกรรมการ:Imgบัณฑิต ชัยวิชญชาติ

กรรมการร่วม:Imgดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

123