ผลกระทบจากการดำเนินมาตรการห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ต่อการจ้างงานของอุตสาหกรรมการบริการในประเทศไทย