Journal

Article
การรับรู้คุณค่าของตนเองในการจ้างงาน ความไว้วางใจภายในองค์กร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานบริษัท ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าแหล่งหนึ่ง
Journal
วารสารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ISSN: 01252860)
Volume
38
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2012
Page
150-166
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-