การวิเคราะห์ผลกระทบของค่าแรงขั้นต่ำต่อการจ้างงานในประเทศไทยด้วยวิธีพาเนล

  • ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ต่างๆของภาควิชาเศรษฐศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2557

  • inดร.สัณหะ เหมวนิช, อาจารย์

  • inดร.สัณหะ เหมวนิช, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.สัณหะ เหมวนิช, อาจารย์, "The Effect of Minimum Wage on Employment in Thailand: A Panel Approach", Saga University's International Symposium, 26 พฤศจิกายน 2014, Saga ญี่ปุ่น