Person Image

  Education

  • Ph.D.(Financial Economics ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ไทย
  • ศ.ม.(การเงิน ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ไทย
  • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ ), จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย, ไทย

  Expertise Cloud

  Logit Modelการตัดสินใจการตัดสินใจเข้าร่วมการตัดสินใจซื้อการป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศการลดต้นทุนการเลือกซื้อของผู้บริโภคการศึกษาความเป็นไปได้การส่งออกความเต็มใจจ่ายความถี่ความยืดหยุ่นความไว้วางใจความสามารถในการชำระหนี้ความอยู่รอดคิวอาร์โค้ดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวชาวยุโรปน้ำอัดลมเนื้อไก่บริการธนาคารทางโทรศัพท์บริการระบบพร้อมเพย์บัญชีต้นทุนการไหลของวัสดุบุหรี่ซิกาแรตเบียร์ช้างคลาสสิกแบบจำลอง SARIMAXแบบจำลองคุณลักษณะแบบจำลองทางคณิตศาสตรที่ไม่ใช้เชิงเส้นแบบจำลองโลจิตประเทศคู่ค้าประเทศไทย 4.0ประมงพาณิชย์ปริมาณสินเชื่อปริมาณสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ปัจจัยปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนปัจจัยส่วนประสมการตลาดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผลการดำเนินงานผลตอบแทนผลผลิตยางพาราผู้ประกอบการผู้สูงอายุพร้อมเพย์พฤติกรรมพฤติกรรมการตัดสินใจพฤติกรรมการบริโภคพฤติกรรมนักท่องเที่ยวพฤติกรรมผู้บริโภคพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพลาฟิลิปปินส์เฟซบุ๊กภาวะเศรษฐกิจภาษีที่เหมาะสมภาษีสรรพสามิตภาษีสรรพสามิตเครื่องรสหวานมลพิษทางอากาศมาตรการภาษีรถกระบะรถจักรยานยนต์ขนาดใหญระบบเตือนภัยล่วงหน้าระบบประมวลผลข้อมูล SAPร้านค้ารายรับรวมจากการท่องเที่ยวในประเทศไทยแรงงานไร้ฝ่มือโรงไฟฟา้ Block คู่ลิบดาวัยเกษียณวิธีกาลังสองน้อยที่สุด 3 ชั้นวิธีกำลังสองน้อยที่สุด 3 ชั้นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเวียดนามศักยภาพท่องเที่ยวศูนย์การค้าศูนย์การเรียนรู้บ้านสอยเสาสกุลเงินดิจิทัลสลากออมสินส่วนประสมการตลาดส่วนประสมทางการตลาดสังคมผู้สูงอายุสังเคราะห์งานวิจัยสัดส่วนของอุปสงค์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสินเชื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อส่วนบุคคลเหล็กลวดองค์กรภาคประชาสังคม ต่อต้านทุจริตอาคารชุดอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ความเร็วสูงอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดอุปสงค์อุปสงค์การท่องเที่ยวอุปสงค์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอุปสงค์การส่งออกอุปสงค์ส่งออกแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี

  Interest

  Mathematical Economics, Econometrics , Microeconomics, Financial Economics, Environmental Economics

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2562 - ส.ค. 2566 หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
  • ส.ค. 2558 - ส.ค. 2562 หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
  • ก.พ. 2558 - ก.ย. 2558 รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 70 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 24 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 46 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)