Person Image

  Education

  • Ph.D.(Financial Economics ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ไทย
  • ศ.ม.(การเงิน ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ไทย
  • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ ), จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย, ไทย

  Expertise Cloud

  DecisionDecision to attendDivision of Tourism Visitor Information CenterDual Power PlantFood Delivery ApplicationLogit modelLong-Term Equity FundMarketing mixNon-Linear Programming ModelSatisfactionการตัดสินใจการตัดสินใจเข้าร่วมการตัดสินใจซื้อการตัดสินใจซื้อ แบบจำลองโลจิต คอนโดมิเนียมการตัดสินใจซื้อซํ้าการท่องเที่ยวระหว่างประเทศการทำธุรกรรมธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่การนำเข้าสินค้าการปรับปรุงโครงสร้างหนี้การป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำฝนการพยากรณ์ยอดขายการลงทุนการลงทุนทางการเงินการลดต้นทุนการเลือกซื้อของผู้บริโภคการศึกษาความเป็นไปได้การส่งออกการออกกําลังกาย Personal Trainerการออมกำไรสูงสุดกำหนดการที่ไม่ใช่เชิงเส้นเกาะสีชังไก่แปรรูปข้าว ชาวนา เทคโนโลยีเขตชลบุรี 1เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดคลินิกเสริมความงามความคาดหวังความเต็มใจจ่ายความถี่ความพึงพอใจความยืดหยุ่นความไว้วางใจความสามารถในการชำระหนี้ความอยู่รอดค่าใช้จ่ายคิวอาร์โค้ดคุณภาพปัจจัยการผลิตเครื่องซักผ้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องรูดบัตรเครื่องอัดอากาศงานวิ่งจังหวัดระนองชนิดราคาเงินสดช่องทางออนไลน์ชิ้นส่วนนิวเมติกส์: แบบจำลองทางเศรษฐมิติชุมชนตะเคียนเตี้ยใช้บริการซีบีดีซีตัวแทนออกของศุลกากรถุงมือแพทย์ถุงยางอนามัยท่อเหล็กกล้าเทรนเนอร์ส่วนบุคคลธนาคารพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธัญพืชหุงสุกไวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวชาวยุโรปน้ำอัดลมเนื้อไก่บริการธนาคารทางโทรศัพท์บริการระบบพร้อมเพย์บัญชีต้นทุนการไหลของวัสดุบุหรี่ซิกาแรตแบบจำลองคุณลักษณะแบบจำลองโลจิตแบบจำลองโลจิตทวิประเทศคู่ค้าประเทศไทย 4.0ประมงพาณิชย์ปริมาณสินเชื่อปริมาณสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ปัจจัยปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนปัจจัยส่วนประสมการตลาดพฤติกรรมพฤติกรรมการบริโภคมลพิษทางอากาศวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสกุลเงินดิจิทัลส่วนประสมการตลาดส่วนประสมทางการตลาดอุปสงค์อุปสงค์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

  Interest

  Mathematical Economics, Econometrics , Microeconomics, Financial Economics, Environmental Economics

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
  • ก.พ. 2567 - มี.ค. 2567 หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
  • ต.ค. 2566 - เม.ย. 2566 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
  • ส.ค. 2562 - ส.ค. 2566 หัวหน้าภาควิชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
  • ส.ค. 2558 - ส.ค. 2562 หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
  • ก.พ. 2558 - ส.ค. 2558 หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์(รักษาราชการแทน) คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
  • ก.พ. 2558 - ก.ค. 2558 รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 18411 ชั้น 4 อาคาร18
   • ห้อง 18412 ชั้น 4 อาคาร18

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 82 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 28 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 54 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)