Person Image

Administration

 • หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

Education

 • Ph.D.(Financial Economics ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ไทย
 • ศ.ม.(การเงิน ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ไทย
 • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ ), จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย, ไทย

Expertise Cloud

? ส่วนประสมทางการตลาดA Feasibility StudyA Rubberwood Sawn Timber FactoryAssembly Line ImprovementBangkokBank of ThailandCBDCCharacteristic ModelConsumer DecisionCryptocurrencyCustoms brokerDecisionDecision to attendDivision of Tourism Visitor Information CenterEarly WarningEconometrics Ecotourism DemandElectricityEnvironmental Economics Feasibility StudyFinancial EconomicsFrequencyGovernment Housing bankGravity ModelHousing loanInternational Tourism DemandInvestmentInvestorJob CharacteristicsJob SatisfactionKhao Laem Ya-Mu Ko Samet National ParkLogit modelLong-Term Equity FundMarketing Mix FactorsMathematical EconomicsMicroeconomicsMobile BankingMobile Phone NetworkModel of SuccessOrganization Factorspremium saving bondRunning eventruturnSARIMAX ModelSatisfactionSi RachaTax compensationTax MeasuresThree-Stage Least SquaresTotal Income from Tourism in ThailandTourism DemandWork Behaviorกลุ่มธุรกิจเอสซีจีเคมิคอล์ในเครือซิเมนต์ไทยการกำหนดค่าบริการการขอคืนภาษีอากรการเข้าศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาการค้างการชำระหนี้การจ้างงานการตัดสินใจการป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศการลดต้นทุนการศึกษาความเป็นไปได้การส่งออกการออมเกาะสีชังไก่แปรรูปข้าว ชาวนา เทคโนโลยีเขตชลบุรี 1ความเต็มใจจ่ายความยืดหยุ่นความสามารถในการชำระหนี้ความอยู่รอดคิวอาร์โค้ดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องรูดบัตรเครื่องอัดอากาศงานวิ่งจังหวัดระนองชนิดราคาเงินสดช่องทางออนไลน์ชิ้นส่วนนิวเมติกส์: แบบจำลองทางเศรษฐมิติชุมชนตะเคียนเตี้ยซีบีดีซีตัวแทนออกของศุลกากรถุงมือแพทย์ถุงยางอนามัยท่อเหล็กกล้าธนาคารพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธัญพืชหุงสุกไวนักท่องเที่ยวบัญชีต้นทุนการไหลของวัสดุบุหรี่ซิกาแรตแบบจำลองคุณลักษณะแบบจำลองโลจิตพฤติกรรมการบริโภคมลพิษทางอากาศอุปสงค์อุปสงค์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

Interest

Mathematical Economics, Econometrics , Microeconomics, Financial Economics, Environmental Economics

Administrative Profile

 • ส.ค. 2562 - ส.ค. 2566 หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
 • ส.ค. 2558 - ส.ค. 2562 หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
 • ก.พ. 2558 - ก.ย. 2558 รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 65 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 23 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 42 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)