Person Image

Administration

 • หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

Education

 • Ph.D.(Financial Economics ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ไทย
 • ศ.ม.(การเงิน ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ไทย
 • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ ), จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย, ไทย

Expertise Cloud

การตัดสินใจการตัดสินใจซื้อการตัดสินใจซื้อ แบบจำลองโลจิต คอนโดมิเนียมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศการนำเข้าสินค้าการปรับปรุงโครงสร้างหนี้การป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศการพยากรณ์ยอดขายการลงทุนการลงทุนทางการเงินการลดต้นทุนการเลือกซื้อของผู้บริโภคการศึกษาความเป็นไปได้การส่งออกการออมเกาะสีชังไก่แปรรูปข้าว ชาวนา เทคโนโลยีเขตชลบุรี 1เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดความเต็มใจจ่ายความยืดหยุ่นความสามารถในการชำระหนี้ความอยู่รอดคิวอาร์โค้ดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องรูดบัตรเครื่องอัดอากาศจังหวัดระนองชนิดราคาเงินสดช่องทางออนไลน์ชิ้นส่วนนิวเมติกส์: แบบจำลองทางเศรษฐมิติชุมชนตะเคียนเตี้ยถุงมือแพทย์นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวชาวยุโรปน้ำอัดลมเนื้อไก่บริการธนาคารทางโทรศัพท์บริการระบบพร้อมเพย์บัญชีต้นทุนการไหลของวัสดุบุหรี่ซิกาแรตเบียร์ช้างคลาสสิกแบบจำลอง SARIMAXแบบจำลองคุณลักษณะแบบจำลองโลจิตประเทศคู่ค้าประเทศไทย 4.0ประมงพาณิชย์ปริมาณสินเชื่อปริมาณสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ปัจจัยปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผลตอบแทนผู้ประกอบการผู้สูงอายุพร้อมเพย์พฤติกรรมพฤติกรรมการตัดสินใจพฤติกรรมการบริโภคพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเพลาฟิลิปปินส์ภาวะเศรษฐกิจภาษีที่เหมาะสมภาษีสรรพสามิตภาษีสรรพสามิตเครื่องรสหวานมลพิษทางอากาศรถกระบะรถจักรยานยนต์ขนาดใหญระบบเตือนภัยล่วงหน้าระบบประมวลผลข้อมูล SAPร้านค้าแรงงานไร้ฝ่มือวัยเกษียณวิธีกำลังสองน้อยที่สุด 3 ชั้นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเวียดนามศักยภาพท่องเที่ยวศูนย์การค้าศูนย์การเรียนรู้บ้านสอยเสาสลากออมสินส่วนประสมการตลาดส่วนประสมทางการตลาดสังคมผู้สูงอายุสังเคราะห์งานวิจัยสัดส่วนของอุปสงค์สินเชื่อส่วนบุคคลเหล็กลวดองค์กรภาคประชาสังคม ต่อต้านทุจริตอาคารชุดอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดอุปสงค์อุปสงค์การท่องเที่ยวอุปสงค์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอุปสงค์การส่งออกอุปสงค์ส่งออก

Interest

Mathematical Economics, Econometrics , Microeconomics, Financial Economics, Environmental Economics

Administrative Profile

 • ส.ค. 2562 - ส.ค. 2566 หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
 • ส.ค. 2558 - ส.ค. 2562 หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
 • ก.พ. 2558 - ก.ย. 2558 รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 58 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 36 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)