Person Image

  Education

  • Ph.D.(Financial Economics ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ไทย
  • ศ.ม.(การเงิน ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ไทย
  • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ ), จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย, ไทย

  Expertise Cloud

  DecisionDecision to attendDivision of Tourism Visitor Information CenterDual Power PlantEarly WarningE-CommerceEconometrics Ecotourism DemandElectricityEnvironmental Economics EthanolExpenseFeasibility StudyFood Delivery ApplicationFrequencyGovernment Housing bankGravity ModelHousing loanHybrid Electric Vehicle (HEV)International Tourism DemandInvestmentInvestorJob CharacteristicsJob SatisfactionKhao Laem Ya-Mu Ko Samet National ParkLao PDRLogit modelการตัดสินใจการตัดสินใจซื้อการป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศการลดต้นทุนการศึกษาความเป็นไปได้การส่งออกคลินิกเสริมความงามความเต็มใจจ่ายความถี่ความยืดหยุ่นนักท่องเที่ยวบัญชีต้นทุนการไหลของวัสดุบุหรี่ซิกาแรตแบบจำลองคุณลักษณะแบบจำลองโลจิตพฤติกรรมพฤติกรรมการตัดสินใจพฤติกรรมการบริโภคพฤติกรรมนักท่องเที่ยวพฤติกรรมผู้บริโภคพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพลาฟิลิปปินส์เฟซบุ๊กภาวะเศรษฐกิจภาษีที่เหมาะสมภาษีสรรพสามิตภาษีสรรพสามิตเครื่องรสหวานมลพิษทางอากาศมาตรการภาษีรถกระบะรถจักรยานยนต์ขนาดใหญรถยนต์พลังงานไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริดรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดระบบเตือนภัยล่วงหน้าระบบประมวลผลข้อมูล SAPร้านค้ารายรับรวมจากการท่องเที่ยวในประเทศไทยแรงงานไร้ฝ่มือโรงไฟฟา้ Block คู่ลิบดาวัยเกษียณวิธีกาลังสองน้อยที่สุด 3 ชั้นวิธีกำลังสองน้อยที่สุด 3 ชั้นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเวียดนามศักยภาพท่องเที่ยวศูนย์การค้าศูนย์การเรียนรู้บ้านสอยเสาสกุลเงินดิจิทัลสลากออมสินส่วนประสมการตลาดส่วนประสมทางการตลาดสังคมผู้สูงอายุสังเคราะห์งานวิจัยสัดส่วนของอุปสงค์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสินเชื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อส่วนบุคคลเหล็กลวดองค์กรภาคประชาสังคม ต่อต้านทุจริตอาคารชุดอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ความเร็วสูงอุตสาหกรรมการผลิตไทยอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดอุปสงค์อุปสงค์การท่องเที่ยวอุปสงค์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอุปสงค์การส่งออกอุปสงค์ส่งออกเอทานอลแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี

  Interest

  Mathematical Economics, Econometrics , Microeconomics, Financial Economics, Environmental Economics

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
  • ส.ค. 2558 - ส.ค. 2562 หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
  • ก.พ. 2558 - ส.ค. 2558 หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์(รักษาราชการแทน) คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
  • ก.พ. 2558 - ก.ค. 2558 รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 18412 ชั้น 4 อาคาร18

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 77 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 26 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 51 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)