การทดสอบว่าผลกระทบของค่าจ้างขั้นต่ำต่อการจ้างงานมีความไม่สมมาตรหรือไม่ โดยใช้ Quantile Regression

  • เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2561 (2560-2561)

  • inดร.สัณหะ เหมวนิช, อาจารย์

  • inดร.สัณหะ เหมวนิช, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์