Search Result of "กายภาพของดิน"

About 31 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสมบัติทางกายภาพของดิน : กรณีศึกษาพื้นที่เพาะปลูกข้าวในเขตภาคตะวันออก (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ผลการใส่ปูนในดินที่เป็นกรดต่อการปลูกถั่วเหลืองที่จังหวัดจำปาสัก สปป ลาว

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา

หัวเรื่อง:การศึกษาสมบัติทางกายภาพของดิน : กรณีศึกษาพื้นที่เพาะปลูกข้าวในเขตภาคตะวันออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การใช้หญ้าแฝกเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินลูกรังเพื่อการเกษตรยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ดินป่าไม้ Forest Soil , ธาตุอาหารพืชป่า, การปลูกสร้างสวนป่า, วนวัฒนวิทยา

Resume

Img

Researcher

ดร. สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:พืชอาหารสัตว์เขตร้อน , สรีระวิทยาการผลิตพืชอาหารสัตว์, การจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การตอบสนองทางกายภาพที่เลือกศึกษาของพืชภายใต้สมบัติทางกายภาพของดินที่ต่างกัน

ผู้เขียน:Imgดุสิต หงษ์อุดม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายพันธุ์ ช. พหลโยธิน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายนิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45

หัวเรื่อง:อิทธิพลของถั่วอาหารสัตว์ต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดินลูกรัง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การฝังกลบของตะกอนอินทรีย์จำนวนมากในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ขรรค์ชัย ประสานัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาและการจัดการสัตว์ป่า (Wildlife Ecology and Management), การฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า (Wildlife Rehabilitation), การประเมินผลกระทบจากการทำไม้ (Logging Impact Assessment)

Resume

Img

Researcher

ดร. ทัศนีย์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Soil Chemistry & Fertility, Submerged Soils

Resume

Img

Researcher

นาง สุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์, การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เขตร้อน

Resume

12