Conference

ผลการใส่ปูนในดินที่เป็นกรดต่อการปลูกถั่วเหลืองที่จังหวัดจำปาสัก สปป ลาว
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-