Person Image

Administration

Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
  • วท.ม.(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554
  • ปร.ด.(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2559

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 3 1 0 0
2021 การปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การพัฒนาพันธุ์และระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกพื้นที่ปลูกและสร้างคำแนะนำการใส่ปุ๋ยสำหรับถั่วเขียวผิวมัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การแจกกระจาย และรูปฟอร์มของซีลีเนียมในพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ของซีลีเนียมต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตในผักกาดหอม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
2018 การแจกกระจาย และรูปฟอร์มของซีลีเนียมในพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ของซีลีเนียมต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตในผักกาดหอม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2021 การจัดการธาตุอาหารสำหรับเพิ่มผลผลิตและการแบ่งปันธาตุเหล็กและสังกะสีในการเพิ่มคุณภาพทางโภชนาการของเมล็ดข้าว ผู้ร่วมวิจัย บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
2021 การใช้ประโยชน์น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษใยสั้นและผลิตกระดาษคราฟท์และเยื่อจากเศษกระดาษ เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด 0 0 0 0
2020 การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จาก บริษัท สยามคัลเล็ต จำกัด เพื่อผลิตสารปรับปรุงดินชนิดเหลวสำหรับเพิ่มผลผลิตของพืช ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สยามคัลเล็ต จำกัด 0 0 0 0
2020 การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว และสารปรับปรุงดินสำหรับเพิ่มผลผลิตพืชทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด 0 0 0 0
2020 ผลของสารเคลือบเพื่อเสริมประสิทธิภาพปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ สมบัติทางเคมี และชีวภาพของดิน ผู้ร่วมวิจัย บริษัท อัพไรท์ อะโกรโลยี จำกัด 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 3 0 0 0
2020 การพัฒนาคำแนะนำการจัดการธาตุอาหารหลักเฉพาะพื้นที่ สำหรับอ้อยภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2020 การใช้ยานบินไร้คนขับประเมินการใส่ปุ๋ยแต่งหน้าไนโตรเจนในการผลิตอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2019 การประเมินการกร่อนดินและมูลค่าการสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ภายใต้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำร่วมกับการจัดการธาตุอาหารในพื้นที่ปลูกชาน้ำมัน บ้านปางมะหัน จ.เชียงราย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
2019 บทบาทด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้ “เกษตรศาสตร์ สร้างคน พัฒนาชาติ อย่างยั่งยืน” ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 ศักยภาพของชุดดินต่างๆต่อปริมาณสารเบต้าแคโรทีนของข้าวโพดหวานในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2017 การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดผสมสมุนไพรเพื่อป้องกันศัตรูพืชในนาข้าว หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
2013 ส่วนผสมของแกลบและทรายกับดินชุดสระบุรีที่เหมาะสมต่อการผลิตก้อนอิฐดินดิบเพื่อใช้ก่อสร้างบ้านดิน ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน และทุนส่วนตัว 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 30 Project 20 11 0 0
2020 สมบัติดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินต่อผลผลิตข้าวบริเวณข้างเคียงฐานหลุมผลิตเสาเถียร-เอ (STN-A) หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด 0 0 0 0
2019 การใช้ประโยชน์ปุ๋ยธาตุอาหารรองชนิดเหลวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากยิปซัมด้วยเทคโนโลยีอิมัลชันเพื่อปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิตของมะเขือเทศ พริก แคนตาลูป และฝรั่งกิมจู ผู้ร่วมวิจัย บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
2019 ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับสาร “อะมิโนอินทรีย์พี-พาวเวอร์” ต่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของอ้อย ผู้ร่วมวิจัย บริษัท วังเคมี จำกัด 0 0 0 0
2019 ส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมผ่านการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตาม GLOBE Protocol และการทำงานวิจัย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์การมหาชน 0 0 0 0
2019 การใช้ประโยชน์ของสารปรับปรุงดินโพแทสเซียมฮิวเมท จาก บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) สำหรับเพิ่มผลผลิตของพืช ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2018 การพัฒนาและปรับใช้ คำแนะนำการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่สำหรับอ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใช้เป็นคำแนะนำการจัดการธาตุอาหารหลักเฉพาะพื้นที่ สำหรับอ้อยภาคกลางฝั่งตะวันตก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2018 การใช้ประโยชน์จากเปลือกปูบดเพื่อปลูกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินอุดมเกษตรภัณฑ์ 2 0 0 0
2018 การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตน้ำมะพร้าวเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0 0 0 0
2018 การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการตรวจวัดตาม GLOBE Protocol ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 0 0 0 0
2018 การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากภาคอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุและคุณภาพ สำหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดอัดเม็ดตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท พี. ที. ยอดปุ๋ยไทย จำกัด 1 0 0 0
2018 การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากการเกษตรเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ว.ธนทรัพย์ จำกัด 0 0 0 0
2018 ผลของสูตรปุ๋ยเคมีที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของผักขึ้นฉ่ายและผักกาดขาวปลี ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2018 การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากเครื่องกำจัดเศษขยะเพื่อผลิตวัสดุปลูก และปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรสำหรับพืชอายุสั้น ผู้ร่วมวิจัย บริษัท โอ๊คลิน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด 3 3 0 0
2018 การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรจากผลพลอยได้ของเครื่องกำจัดเศษขยะสำหรับไม้ผล ผู้ร่วมวิจัย บริษัท โอ๊คลิน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด 0 0 0 0
2017 การวิเคราะห์ปัญหาการเกษตรเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตภาคกลางฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2017 การตรวจติดตามคุณภาพดินและประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สำหรับไม้โตเร็วและพืชเศรษฐกิจจากศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 7 4 0 0
2017 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามวิธีของ GLOBE Protocol และสร้างงานวิจัยวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในรูปแบบ STEM EDUCATION ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
2017 การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินระหว่างนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับครูและนักเรียน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 0 0
2017 การศึกษาและพัฒนาวัสดุปลูกสำหรับไม้ประดับ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 0 0 0 0
2017 การตอบสนองของออ้ ยต่อจุลธาตุและไนโตรเจนในรูปอามีนที่ปลูกในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เมเจอรฟ์าร์ คอรป์อเรชั่น จำกัด 0 0 0 0
2017 ผลของการจัดการธาตุอาหารหลักและจุลธาตุสำหรับเพิ่มผลผลิตและการควบคุมโรคในพริกไทย ผู้ร่วมวิจัย บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด 1 0 0 0
2017 การจัดการของเสียในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าชีวมวล อุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล และอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กรณีศึกษาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ร่วมจากเถ้าลอยชีวมวล มันเอทานอล และตะกอนส่วนเกินจากระบบน้ำเสียชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ดี. เอ. รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด 3 3 0 0
2017 การจัดการของเสียในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าชีวมวล อุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล และอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กรณีศึกษาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ร่วมจากเถ้าลอยชีวมวล มันเอทานอล และตะกอนส่วนเกินจากระบบน้ำเสียชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ดี. เอ. รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด 0 0 0 0
2017 การประเมินปริมาณพื้นที่และคุณภาพของดิน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกและการจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในการปลูกอ้อย ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2016 การใช้ประโยชน์จากก้อนเห็ดเก่าเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท แฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 0 0 0
2016 ผลการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมชนิดต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย ผู้ร่วมวิจัย บริษัท พาริชเฟอทิไลเซอร์ จำกัด 0 0 0 0
2016 การจัดการธาตุอาหารสำหรับเพิ่มผลผลิตของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
2016 การใช้สาร “ยูโอนิกซ์-UONYX”, “ฟรีโก้-FREEGO” และ “โค้ทดี้-COATDY” เพื่อลดการสูญเสียธาตุอาหารพืชในระดับแปลงทดลองและห้องปฏิบัติการ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0 0 0 0
2016 การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์โดยใช้วัสดุเหลือใช้จาก อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ อุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล และอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าชีวมวลสำหรับพืชเศรษฐกิจในสภาพแปลง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ดี.เอ. รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด 1 1 0 0
2016 การใช้ประโยชน์ขยะสดจากบริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวและวัสดุปลูก ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด 0 0 0 0