การตอบสนองของออ้ ยต่อจุลธาตุและไนโตรเจนในรูปอามีนที่ปลูกในเขตจังหวัดนครสวรรค์