สมบัติดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินต่อผลผลิตข้าวบริเวณข้างเคียงฐานหลุมผลิตเสาเถียร-เอ (STN-A)