ผลของสูตรปุ๋ยเคมีที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของผักขึ้นฉ่ายและผักกาดขาวปลี