การลดต้นทุนการทำนา และสวนผัก โดยใช้น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตสินค้า/บริการที่ผ่านการบำบัดของ บริษัท ฟ้าแสง-ซีรีเน็กซ์ จำกัด