ผลของสารเคลือบเพื่อเสริมประสิทธิภาพปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ สมบัติทางเคมี และชีวภาพของดิน