การจัดการธาตุอาหารสำหรับเพิ่มผลผลิตของข้าวหอมมะลิอินทรีย์