การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์โดยใช้วัสดุเหลือใช้จาก อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ อุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล และอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าชีวมวลสำหรับพืชเศรษฐกิจในสภาพแปลง

Publish Year National Journal 1
2020 exนางสาววิลัยรัตน์ แป้นแก้ว, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กนกกร สินมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิรินภา ช่วงโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเกวลิน ศรีจันทร์, อาจารย์, inนางสาวอัญธิชา พรมเมืองคุก, อาจารย์, inนางสาวสุชาดา กรุณา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิริสุดา บุตรเพชร, inดร.ชาลินี คงสุด, inนายธรรมธวัช แสงงาม, exดร.ธีรยุทธ คล้ำชื่น, "ผลของปุ๋ยอินทรีย์จากของเสียโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 9-22
Publish Year National Conference 1
2017 exชณัฐ วงษ์ซีวะสกุล, inดร.สิรินภา ช่วงโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคัดเลือกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายกากมันสำปะหลังและกากตะกอนเยื่อกระดาษ", การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5 , 1 - 2 สิงหาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย