การใช้ประโยชน์กากตะกอนจาก บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อผลิตสารปรับปรุงดิน และปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร สำหรับการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิตของพืช