Person Image

  Education

  • Ph.D. (Mechanical Engineering), Northeastern University
  • M.S. (Mechanical Engineering), Syracuse University
  • วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 2 5 0 0
  2022 ระบบบรรจุและบรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับขนส่งและกระจายผลิตผลเกษตรมูลค่าสูงในโซ่ความเย็นระดับภูมิภาคและนานาชาติ หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 การวัดและการวิเคราะห์สมบัติการดูดซับก๊าซของคาร์บอนกัมมันต์สังเคราะห์ผสมในฟิล์มพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสำหรับบรรจุภัณฑ์แอคทีฟหลังการเก็บเกี่ยว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2006 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการบรรจุอาหารและผลิตผลเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2005 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการบรรจุอาหารและผลิตผลเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 20 Project 10 24 0 0
  2022 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์เชิงธุรกิจ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ใหม่ พันธุ์สุวรรณ 5720 สุวรรณ 5731 สุวรรณ 5819 และสุวรรณ 5821 (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาและเมินวิธีทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์เชิงธุรกิจ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ใหม่ พันธุ์สุวรรณ 5720 สุวรรณ 5731 สุวรรณ 5819 และสุวรรณ 5821 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2020 การพัฒนาและประเมินวิธีทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ต้นทุนต่ำเพื่อสังคมเกษตร 4.0 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2020 การพัฒนาระบบบรรจุภัณฑ์สมาร์ทเพื่อธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 แนวทางการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกาแฟของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟถ้ำสิงห์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 การประยุกต์ใช้ถ่านกัมมันต์ในบรรจุภัณฑ์และแผ่นชะลอการสุกของผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2019 เมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2019 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ต้นทุนต่ำเพื่อสังคมเกษตร 4.0 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2019 การพัฒนาระบบบรรจุภัณฑ์สมาร์ทเพื่อธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การประยุกต์ใช้ถ่านกัมมันต์ในบรรจุภัณฑ์และแผ่นชะลอการสุกของผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 ใช้ประโยชน์นาโนซิลิกาสังเคราะห์จากแกลบข้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ระบบเฟล็กโซกราฟีบนกล่องกระดาษคราฟท์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 0 0
  2014 อิทธิพลของภาวะการสกัดเยื่อกลเชิงเคมีด้วยการระเบิดด้วยไอน้ำต่อสมบัติเชิงกลของกระดาษจากไม้สบู่ดำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 การพัฒนากระถางที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์เสริมแรงด้วยเส้นใยจากทางใบปาล์มน้ำมัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2013 การพัฒนากระถางกล้าไม้จากกากตะกอนน้ำมันปาล์มและกากตะกอนบ่อบำบัดและการประยุกต์อนุภาคไททาเนียมไดออกไซด์ระดับนาโนเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2012 ใช้ประโยชน์กากเบียร์เพื่อการพัฒนากระถางต้นไม้ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2012 ผลของสารเติมแต่งต่อเสถียรภาพทางแสงและสมบัติเชิงกลของแผ่นวัสดุเชิงประกอบผงไม้/พอลิไวนิลคลอไรด์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2009 การพัฒนาสมบัติเยื่อกระดาษจากทางใบปาล์มน้ำมันเพื่อบรรจุภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูปสำหรับบรรจุผลไม้สด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0
  2007 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการบรรจุอาหารและผลิตผลเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 6 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 21 Project 7 6 0 0
  2019 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ (ภาคเหนือ) ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2018 การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2018 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดและโลจิสติกส์ ผู้ร่วมวิจัย กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2018 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2017 โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด และโลจิสติกส์ ปี 2560 ผู้ร่วมวิจัย สำนักโลจิสติกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2017 โครงการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ผลไม้สดไทยด้วยเทคโนโลยีการสร้างเจล ผู้ร่วมวิจัย บริษัท วีแอนด์ เอ โฮลดิ้ง จำกัด 0 0 0 0
  2017 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ปี 2561 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2016 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2016 โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด และโลจิสติกส์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาระบบบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพทางลอจิสติกส์ในโซ่อุปทานผลิตผลสด ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 0 0 0
  2016 การแปรรูปมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรมอาหารเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 ผู้ร่วมวิจัย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 0 0 0 0
  2016 โครงการฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ปี 2560 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2015 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2015 โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด และโลจิสติกส์ ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบโซ่ความเย็นและบรรจุภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2 1 0 0
  2013 โครงการพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบโซ่ความเย็นและบรรจุภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2 5 0 0
  2012 การสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ที่ก่อให้เกิดขยะบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ Foof and Agriculture Organization (FAO) 0 0 0 0
  2012 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เวชภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ บริษัท Berlin Pharmaceutical Industry จำกัด 0 0 0 0
  2012 โครงการคูปองนวัตกรรมเรื่อง แผ่นกำจัดเอทิลีนในบรรจุภัณฑ์ขนส่งเพื่อยืดอายุของสินค้าเพื่อการเกษตร หัวหน้าโครงการ บริษัท ล็อกเก็ต จำกัด 0 0 0 0
  2008 การสำรวจความเข้าใจต่อแนวคิด Sustainability ในวงการเทคโนโลยีการบรรจุ หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาระบบและวิธีจำลองสภาวะการขนส่งและกระจายสินค้าของผลิตผลเกษตรเขตร้อน ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0