ใช้ประโยชน์กากเบียร์เพื่อการพัฒนากระถางต้นไม้ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

Publish Year National Journal 1
2010 inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวจิตวรรณ เครือคำ (นิสิตป.โท), "Characterization and Available Elements of Brewers' Spent Grain for Alternative Material of Plant Pot Packaging", วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย (Thai Packaging Newsletter), ปีที่ 20, ฉบับที่ 81, พฤษภาคม - มิถุนายน 2010, หน้า 47-49
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, exจิตวรรณ เครือครำ, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "CHARACTERIZATION TO FEASIBILITY OF UTILISING BREWER BY-PRODUCT OF BREWERS’ SPENT GRAIN FOR PLANT POT", The 2nd International Symposium on Hybrid Materials and Processing, HyMaP 2011, 27 - 29 ตุลาคม 2011, Busan สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
Publish Year National Conference 2
2010 exนางสาวจิตวรรณ เครือคำ (นิสิตปริญญาโท), inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of Nutrients and Heavy Metal Contents of Brewer’s Spent Grain for Environmentally Conscious Material of Plant Pot Packaging", the 6th Thailand Materials Science and Technology Conference, 26 - 27 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนางสาวจิตวรรณ เครือคำ (นิสิตปริญญาโท), inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Investigation on Brewer’s Spent Grain Characteristics: An Inception Development of Environmentally Sustainable Plant Pot", the 3rd Technology and Innovation for Sustainable Development International Conference (TISD2010), 4 - 6 มีนาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย