การพัฒนาสมบัติเยื่อกระดาษจากทางใบปาล์มน้ำมันเพื่อบรรจุภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูปสำหรับบรรจุผลไม้สด

Publish Year International Journal 1
2022 inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, exรัตนพรรษ หรรษอุดม, inดร.ณัฐทินี บำบัดสรรพโรค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Potential Use of Oil Palm Fronds for Papermaking and Application as Molded Pulp Trays for Fresh Product under Simulated Cold Chain Logistics", Journal of Natural Fibers, ปีที่ 19, ฉบับที่ 7, มกราคม 2022, หน้า 2772-2784
Publish Year National Journal 1
2008 inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Mechanical Properties of Oil Palm Pulp Sheets for pulp-Molded Packaging: A Preliminary Study", Journal of Metals, Materials and Minerals, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2008, หน้า 229-232
Publish Year International Conference 2
2011 exนางสาวณัฐวดี ทองจันทร์, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Efficacy of Activated Carbon In- situ to Oil Palm Frond Paper for Active Packaging on Mechanical Properties", Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Applications (CMICBA 2011), 9 - 10 สิงหาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exณัฐวดี ทองจันทร์, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "PREPARATION OF IN-SITU ACTIVATED CARBON TO OIL PALM FROND PAPER FOR ACTIVE PACKAGING", The 2nd International Symposium on Hybrid Materials and Processing, HyMaP 2011, 27 - 29 ตุลาคม 2011, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
Publish Year National Conference 1
2009 exRatanapat Hunsa-Udom, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงสมบัติเพื่อศักยภาพการขนส่งของบรรจุภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูปทางใบปาล์มน้ำมัน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009