การพัฒนาสมบัติเยื่อกระดาษจากทางใบปาล์มน้ำมันเพื่อบรรจุภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูปสำหรับบรรจุผลไม้สด

Publish Year National Journal 1
2008 inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Mechanical Properties of Oil Palm Pulp Sheets for pulp-Molded Packaging: A Preliminary Study", Journal of Metals, Materials and Minerals, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2008, หน้า 229-232
Publish Year International Conference 2
2011 exนางสาวณัฐวดี ทองจันทร์, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Efficacy of Activated Carbon In- situ to Oil Palm Frond Paper for Active Packaging on Mechanical Properties", Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Applications (CMICBA 2011), 9 - 10 สิงหาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exณัฐวดี ทองจันทร์, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "PREPARATION OF IN-SITU ACTIVATED CARBON TO OIL PALM FROND PAPER FOR ACTIVE PACKAGING", The 2nd International Symposium on Hybrid Materials and Processing, HyMaP 2011, 27 - 29 ตุลาคม 2011, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
Publish Year National Conference 1
2009 exRatanapat Hunsa-Udom, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงสมบัติเพื่อศักยภาพการขนส่งของบรรจุภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูปทางใบปาล์มน้ำมัน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009