การพัฒนาระบบบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพทางลอจิสติกส์ในโซ่อุปทานผลิตผลสด

Publish Year International Journal 3
2022 inดร.เขมพัษ ตรีสุวรรณ, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, exMoonmangmee, S., inดร.กุลนาถ ทองขาว, รองศาสตราจารย์, "Effect of controlled atmospheric conditions combined with salt acid immersion on trimmed young coconut qualities during cold storage", Food Packaging and Shelf Life, ปีที่ 32, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2022
2022 inดร.เขมพัษ ตรีสุวรรณ, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.กุลนาถ ทองขาว, รองศาสตราจารย์, "Sulfite-free treatment combined with modified atmosphere packaging to extend trimmed young coconut shelf life during cold storage", Food Control, ปีที่ 139, ฉบับที่ -, กันยายน 2022
2018 inดร.เขมพัษ ตรีสุวรรณ, inดร.กุลนาถ ทองขาว, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, exM.R. Khan, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Distribution of microorganisms and quality changes of commercial trimmed aromatic coconut", Italian Journal of Food Science, ปีที่ 30, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2018, หน้า 105-109