โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการบรรจุอาหารและผลิตผลเกษตร

Publish Year International Journal 1
2009 exนางสาวณิสากร อินทร์เทียม, inดร.บุญเกื้อ วัชรเสถียร, รองศาสตราจารย์, exนางพรทิพย์ วิสารทานนท์, inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สุรเชษฐ์ จามรมาน, "Mortality of Platydema waterhousei exposed to carbon dioxide and nitrogen atmospheres", ScienceAsia, ปีที่ 2009, ฉบับที่ 35, กันยายน 2009, หน้า 242-246
Publish Year International Conference 3
2008 exนายอรรถพล ภูษณะพงษ์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, "Peelable coatings for fresh-cut mangoes", 16th IAPRI World Conference on Packaging, 10 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, "Effects of dry strength and sizing agents for improving mechanical properties of oil palm pulp-molded packaging", 16th IAPRI World Conference on Packaging , 8 - 12 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exธนา ธนเดชากุล, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, "Development of Ethylene Absorber on Oil Palm Pulp Sheet to Improving Shelf Life of Climacteric Produce", 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 - 12 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2009 exThana Thanadechakul, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเชิงเปรียบเทียบความสามารถของฟิล์มชีวฐานที่เคลือบทับด่างทับทิมเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพในการกำจัดแก๊สเอทิลีน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Mechanical Properties of Oil Palm Pulp Sheets for Pulp-Molded Packaging: A Preliminary Study", The 5th Thailand Materials Science and Technology Conference (MSAT-5), 16 - 19 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exสลินดา บุตรกินรี, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Effect of Biodegradable coatings on barrier properties of paperboard food packaging", 5th Thailand Material Science and Technology Conference (MSAT), 16 - 19 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย