การพัฒนาระบบเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ต้นทุนต่ำเพื่อสังคมเกษตร 4.0

Sub Project

Publish Year International Conference 1
2018 exกัญญพัชร คล้ายรัศมี, inดร.ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Preparation and Characterization of Thermoplastic Starch(TPS)/Coconut Fiber Foam", The International Polymer Conference of Thailand(PCT-8), 14 - 15 มิถุนายน 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2019 exกัญญพัชร คล้ายรัศมี, inดร.ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "ลักษณะเฉพาะและสมบัติของโฟมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมเส้นใยมะพร้าวดัดแปรพื้นผิว", รายงานการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร), 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, อื่นๆ ประเทศไทย
2018 exรชยา ธชเสถียร, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของช่องระบายอากาศต่อความต้านทานแรงกดของกล่องกระดาษลูกฟูกขนาดมิติฐานมาตรฐาน", รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร), 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, อื่นๆ ประเทศไทย