โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการบรรจุอาหารและผลิตผลเกษตร

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, exChackapan Ngaowthong, "A Simple Permeation Test Cell for Dual Application", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 107-115
Publish Year International Conference 1
2008 inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, exนายจักรพันธ์ เงาทอง, "Prototype test cell for gas transmission rate measurement through plastic packaging", 16th IAPRI World Conference on Packaging, 10 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2006 exนวพร วรรณวิศาล, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, inดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเคลือบออกซิไดซ์สตาร์ชที่มีต่อสมบัติทางกายภาพของกระดาษคราฟท์", Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration, 30 มกราคม 2006