การประยุกต์ใช้ถ่านกัมมันต์ในบรรจุภัณฑ์และแผ่นชะลอการสุกของผลไม้