Person Image

Administration

Education

  • Ph.D. (Food Science & Technology), Mississippi State University
  • M.S. (Biological System Engineering), Virginia Polytechnic Institute and State University
  • ท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 1 12 0 0
2020 การผลิตเฟอร์ฟูรอล และไฮดรอกซิเมทิวเฟอร์ฟูรอลจากเฮมีเซลลูโลสของกากอ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2019 การศึกษาและปรับปรุงสมบัติของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสจากจุลินทรีย์ทนร้อน สำหรับการสลายวัสดุชีวมวลในอุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดิบชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2015 การพัฒนากระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกันเพื่อการผลิตเอทานอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2015 การพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าแบบสองขั้นตอนเพื่อผลิตโพลิแซคคาไรด์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การพัฒนากระบวนการหมักเอทานอลจากลำต้นปาล์มน้ำมันที่ผ่านพรีทรีตเมนต์โดยใช้ระบบการเพาะเลี้ยงร่วมของยีสต์และแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2014 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กแบบมิกโซโทรฟิกเพื่อผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมันสูงเพื่อการผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2009 สภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการพรีทรีตเม็นท์ของชีวมวลประเภทลิกโนเซลลูโลสเพื่อการผลิตไบโอเอทานอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2008 การคัดเลือกและผลิตแบกทีเรียกรดแลกติกเพื่อปรับปรุงคุณภาพกากถั่วเหลือง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตรขนาดย่อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตทรีฮาโลสโดย Propionibacterium freudenreichii หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การคัดเลือกและผลิตแบคทีเรียกรดแลกติกเพื่อปรับปรุงคุณภาพกากถั่วเหลือง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตรขนาดย่อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 18 Project 4 18 11 0
2019 การผลิตกรดซัคซินิกจากเศษใบและยอดอ้อยด้วย Actinobacillus succinogenese ในถังหมักขนาด 1 ลิตร หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2016 การพัฒนากระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกันเพื่อการผลิตเอทานอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 1 0
2016 ผลของฟอสฟอรัสในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กแบบมิกโซโทรฟิกเพื่อผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าแบบสองขั้นตอนเพื่อผลิตโพลิแซคคาไรด์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การพัฒนากระบวนการหมักเอทานอลจากลำต้นปาล์มน้ำมันที่ผ่านพรีทรีตเมนต์โดยใช้ระบบการเพาะเลี้ยงร่วมระหว่างยีสต์และแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กแบบมิกโซโทรฟิกเพื่อผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 ผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าต่อการรอดชีวิตของแลคติกแอซิดแบคทีเรียในการทำแห้งแบบ Freeze-drying ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 2 0
2014 ผลของสารเหนี่ยวนำต่อการผลิตแอสตาแซนธินในสาหร่าย Haematococcus sp. ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 1 0
2013 การเปรียบเทียบการไฮโดรไลซิสระหว่างเอทิวแลกเตดและบิวทิวแลกเตดสำหรับการทำกรดแลกติกให้บริสุทธิ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การผลิตไบโอเอทานอลจากลำต้นปาล์มโดยการตรึงเซลล์ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae Sc90 ในกระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2012 ผลของธาตุอาหารเสริมต่อการเจริญเติบโตและปริมาณโปรตีนของสาหร่าย Spirulina maxima ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 2 0
2011 การคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมันสูงเพื่อการผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2011 การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke) ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพและโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขัน 0 2 3 0
2010 สภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการพรีทรีตเม็นท์ของชีวมวลประเภทลิกโนเซลลูโลสเพื่อการผลิตไบโอเอทานอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 2 0
2010 การพัฒนาการป้อนสับสเทรตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไซลิทอลในกระบวนการหมัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การคัดเลือกและผลิตแบกทีเรียกรดแลกติกเพื่อปรับปรุงคุณภาพกากถั่วเหลือง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตทรีฮาโลสโดย Propionibacterium freudenreichii หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2004 การผลิตแบคทีเรียแคติคและยีสต์สำหับกระบวนการผลิตขนมจีนหมัก หัวหน้าโครงการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 7 15 1 0
2017 การพัฒนาองค์รวมของกระบวนการผลิตน้ำตาลมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลมะพร้าวภายใต้แนวคิดด้านความปลอดภัยคุณภาพ และประสิทธิภาพแบบยั่งยืน ปีที่ 2 หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2017 การผลิตถ่านกัมมันต์จากทะลายปาล์มเปล่าในระดับกึ่งอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2016 การศึกษาการสกัดและคุณลักษณะของลิกนินจากชานอ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2016 คุณสมบัติแอนตี้ออกซิแดนต์ของลิกนินจากลำต้นปาลม์น้ำมันภายหลังการระเบิดด้วยไอน้ำและการกำจัดลิกนินเพื่อการผลิตไบโอเอทานอล หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2016 การวิจัยพื่้นฐานและเทคโนโลยีใหม่สำหรับไบโอเอทานอลจากเศษเหลือทิ้งจากการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศจีนและประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 7 0 0 0
2015 การผลิตไบโอเอทานอล เฟอร์ฟูรอล และแอนตี้ออกซิแดนต์จากลำต้นปาล์มน้ำมันในแนวคิดแบบไบโอรีไฟน์เนอรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2015 การสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ซิปโก้ จำกัด 0 0 0 0
2012 กระบวนการหมักกรดแลกติกและการทำให้แลกติกบริสิทธิ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
2009 การผลิตไซรัปกล้วยตากเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2008 การผลิตน้ำตาลฟรุกโทโอลิโกแซ็กคาไรด์จากน้ำตาลซูโครส ผู้ร่วมวิจัย บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด 0 0 1 0
2007 การปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพเนื้อสัมผัสและยืดอายุการเก็บรักษาของปลานิลแดดเดียวโดยใช้การอบแห้งที่อุณหภูมิต่ำร่วมกับโอโซน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2007 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตนำตาลทรีฮาโลสจากนำทิ้งจากโรงงานผลิตนม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2006 การปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพ เนื้อสัมผัสและยืดอายุการเก็บรักษาของปลานิลแดดเดียวโดยใช้การอบแห้งที่อุณหภูมิต่ำรวมกับโอโซน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2006 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักระดับอุตสาหกรรมของเชื้อในโครงการต่างๆ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 0 14 0 0
2006 การจัดทำระบบสารสนเทศวิชาการด้านความปลอดภัยอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0