Person Image

  Education

  • Ph.D. (Food Science & Technology), Mississippi State University
  • M.S. (Biological System Engineering), Virginia Polytechnic Institute and State University
  • ท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 3 12 2 0
  2024 โรงงานเซลล์แบคทีเรียเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบำบัด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 โรงงานเซลล์แบคทีเรียเพื่อการผลิตโพรไบโอติก ของมนุษย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 สมบัติเชิงฟังก์ชันและออกฤทธิ์ทางชีวภาพของโปรตีนกากเนื้อในเมล็ดปาล์มที่ถูกสกัดด้วยน้ำกึ่งวิกฤต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การศึกษาและปรับปรุงสมบัติของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสจากจุลินทรีย์ทนร้อน สำหรับการสลายวัสดุชีวมวลในอุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดิบชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2015 การพัฒนากระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกันเพื่อการผลิตเอทานอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2015 การพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าแบบสองขั้นตอนเพื่อผลิตโพลิแซคคาไรด์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 2 0
  2015 การพัฒนากระบวนการหมักเอทานอลจากลำต้นปาล์มน้ำมันที่ผ่านพรีทรีตเมนต์โดยใช้ระบบการเพาะเลี้ยงร่วมของยีสต์และแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2014 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กแบบมิกโซโทรฟิกเพื่อผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมันสูงเพื่อการผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2009 สภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการพรีทรีตเม็นท์ของชีวมวลประเภทลิกโนเซลลูโลสเพื่อการผลิตไบโอเอทานอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2008 การคัดเลือกและผลิตแบกทีเรียกรดแลกติกเพื่อปรับปรุงคุณภาพกากถั่วเหลือง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตรขนาดย่อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตทรีฮาโลสโดย Propionibacterium freudenreichii หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การคัดเลือกและผลิตแบคทีเรียกรดแลกติกเพื่อปรับปรุงคุณภาพกากถั่วเหลือง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตรขนาดย่อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 19 Project 8 19 12 0
  2020 การผลิตเฟอร์ฟูรอล และไฮดรอกซิเมทิวเฟอร์ฟูรอลจากเฮมีเซลลูโลสของกากอ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 การผลิตกรดซัคซินิกจากเศษใบและยอดอ้อยด้วย Actinobacillus succinogenese ในถังหมักขนาด 1 ลิตร หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
  2016 การพัฒนากระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกันเพื่อการผลิตเอทานอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 1 0
  2016 ผลของฟอสฟอรัสในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กแบบมิกโซโทรฟิกเพื่อผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าแบบสองขั้นตอนเพื่อผลิตโพลิแซคคาไรด์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การพัฒนากระบวนการหมักเอทานอลจากลำต้นปาล์มน้ำมันที่ผ่านพรีทรีตเมนต์โดยใช้ระบบการเพาะเลี้ยงร่วมระหว่างยีสต์และแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กแบบมิกโซโทรฟิกเพื่อผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าต่อการรอดชีวิตของแลคติกแอซิดแบคทีเรียในการทำแห้งแบบ Freeze-drying ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 2 0
  2014 ผลของสารเหนี่ยวนำต่อการผลิตแอสตาแซนธินในสาหร่าย Haematococcus sp. ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 2 0
  2013 การเปรียบเทียบการไฮโดรไลซิสระหว่างเอทิวแลกเตดและบิวทิวแลกเตดสำหรับการทำกรดแลกติกให้บริสุทธิ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การผลิตไบโอเอทานอลจากลำต้นปาล์มโดยการตรึงเซลล์ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae Sc90 ในกระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2012 ผลของธาตุอาหารเสริมต่อการเจริญเติบโตและปริมาณโปรตีนของสาหร่าย Spirulina maxima ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 2 0
  2011 การคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมันสูงเพื่อการผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2011 การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke) ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพและโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขัน 0 2 3 0
  2010 สภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการพรีทรีตเม็นท์ของชีวมวลประเภทลิกโนเซลลูโลสเพื่อการผลิตไบโอเอทานอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 2 0
  2010 การพัฒนาการป้อนสับสเทรตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไซลิทอลในกระบวนการหมัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การคัดเลือกและผลิตแบกทีเรียกรดแลกติกเพื่อปรับปรุงคุณภาพกากถั่วเหลือง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตทรีฮาโลสโดย Propionibacterium freudenreichii หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2004 การผลิตแบคทีเรียแคติคและยีสต์สำหับกระบวนการผลิตขนมจีนหมัก หัวหน้าโครงการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 12 17 1 0
  2017 การพัฒนาองค์รวมของกระบวนการผลิตน้ำตาลมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลมะพร้าวภายใต้แนวคิดด้านความปลอดภัยคุณภาพ และประสิทธิภาพแบบยั่งยืน ปีที่ 2 หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 การผลิตถ่านกัมมันต์จากทะลายปาล์มเปล่าในระดับกึ่งอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 การศึกษาการสกัดและคุณลักษณะของลิกนินจากชานอ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2016 คุณสมบัติแอนตี้ออกซิแดนต์ของลิกนินจากลำต้นปาลม์น้ำมันภายหลังการระเบิดด้วยไอน้ำและการกำจัดลิกนินเพื่อการผลิตไบโอเอทานอล หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2016 การวิจัยพื่้นฐานและเทคโนโลยีใหม่สำหรับไบโอเอทานอลจากเศษเหลือทิ้งจากการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศจีนและประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 11 2 0 0
  2015 การผลิตไบโอเอทานอล เฟอร์ฟูรอล และแอนตี้ออกซิแดนต์จากลำต้นปาล์มน้ำมันในแนวคิดแบบไบโอรีไฟน์เนอรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2015 การสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ซิปโก้ จำกัด 0 0 0 0
  2012 กระบวนการหมักกรดแลกติกและการทำให้แลกติกบริสิทธิ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2009 การผลิตไซรัปกล้วยตากเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2008 การผลิตน้ำตาลฟรุกโทโอลิโกแซ็กคาไรด์จากน้ำตาลซูโครส ผู้ร่วมวิจัย บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด 0 0 1 0
  2007 การปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพเนื้อสัมผัสและยืดอายุการเก็บรักษาของปลานิลแดดเดียวโดยใช้การอบแห้งที่อุณหภูมิต่ำร่วมกับโอโซน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตนำตาลทรีฮาโลสจากนำทิ้งจากโรงงานผลิตนม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2006 การปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพ เนื้อสัมผัสและยืดอายุการเก็บรักษาของปลานิลแดดเดียวโดยใช้การอบแห้งที่อุณหภูมิต่ำรวมกับโอโซน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2006 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักระดับอุตสาหกรรมของเชื้อในโครงการต่างๆ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 0 14 0 0
  2006 การจัดทำระบบสารสนเทศวิชาการด้านความปลอดภัยอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0