การศึกษาและปรับปรุงสมบัติของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสจากจุลินทรีย์ทนร้อน สำหรับการสลายวัสดุชีวมวลในอุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดิบชีวภาพ