การพัฒนากระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกันเพื่อการผลิตเอทานอล

Publish Year International Journal 2
2022 exDanbamrongtrakool, N., exSultan, I.N., inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTareen, A.K., inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "Comprehensive approach to utilize hydrogen peroxide sterilization and urea as nitrogen source for ethanol production from oil palm trunk", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2022, หน้า 387-398
2022 exAlfred Elikem Kwami Afedzi, inดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "Impeller selection for mixing high-solids lignocellulosic biomass in stirred tank bioreactor for ethanol production", Bioresource Technology Reports, ปีที่ 17, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 100935-1--
Publish Year National Conference 1
2015 exนงรักษ์ เขียนปัญญา, exศมลวรรณ หวานใจ, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "การทำไร้เชื้อทางเคมีของการหมักเอทานอลด้วย Saccharomyces cerevisiae Sc90", The Proceeding of 53nd Kasetsart University Annual Conference (Subject Agro - Industry). Kasetsart University, Bangkok., 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2016 inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, exนงรักษ์ เขียนปัญญา, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการเตรียมผงเยื่อลำต้นปาล์มสำหรับการผลิตเอทานอล", Kasetsart University, 2016